شرایط همکاریتون رو میگید؟
درصدی یا کلا از خود ما میخرید؟