نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: مشکل در فایل .htaccess

 1. #1

  تاریخ عضویت
  Apr 2016
  نوشته ها
  134
  تشکر
  143
  7 بار تشکر شده در 6 پست

  مشکل در فایل .htaccess

  با درود


  دوستان من یک سایت دارم که قبلا یادم هست توسط یک هکر چینی هک شده بود و .. دیروز فایل HTACCESS رو به پیشنهاد یکی از دوستان نگاه کردم دیدم به شدت شلوغ هست و یک سری نوشته ها و کدها توش هست!
  این دوست من پیشنهاد داد حتما در انجمن ها مطرح کنم متن فایل رو بزارم و درخواست کنم که دوستان حاظر راهنمایی کنید که:


  نمیدونم این متن و این کد ها بهینه و درست و هستند اصلا؟ مشکلی دارند یا ندارد؟

  1- لطفا در صورت امکان یک متن از کد و .. که استاندارد و معمولی و سئو برای وردپرس باشه به من بدین که بزارم توی این فایل
  2- لطفا در این متن کدی رو در نظر بگیرید که سایت از حالت WWW دار به بدون WWW که گویا از نظر طئو بهتر هست ریدایرکت بشه


  اگر ممکنه در این زمینه راهنمایی کنید. من متن فایل رو اینجا می زارم


  # BULLETPROOF .54 >>>>>>> SECURE .HTACCESS


  # PHP/PHP.INI HANDLER/CACHE CODE
  # Use BPS Custom Code to add php/php.ini Handler and Cache htaccess code and to save it permanently.
  # Most Hosts do not have/use/require php/php.ini Handler htaccess code


  # TURN OFF YOUR SERVER SIGNATURE
  # Suppresses the footer line server version number and ServerName of the serving virtual host
  ServerSignature Off


  # DO NOT SHOW DIRECTORY LISTING
  # Disallow mod_autoindex from displaying a directory listing
  # If a 500 Internal Server Error occurs when activating Root BulletProof Mode
  # copy the entire DO NOT SHOW DIRECTORY LISTING and DIRECTORY INDEX sections of code
  # and paste it into BPS Custom Code and comment out Options -Indexes
  # by adding a # sign in front of it.
  # Example: #Options -Indexes
  Options -Indexes


  # DIRECTORY INDEX FORCE INDEX.PHP
  # Use index.php as default directory index file. index.html will be ignored.
  # If a 500 Internal Server Error occurs when activating Root BulletProof Mode
  # copy the entire DO NOT SHOW DIRECTORY LISTING and DIRECTORY INDEX sections of code
  # and paste it into BPS Custom Code and comment out DirectoryIndex
  # by adding a # sign in front of it.
  # Example: #DirectoryIndex index.php index.html /index.php
  DirectoryIndex index.php index.html /index.php


  # BRUTE FORCE LOGIN PAGE PROTECTION
  # PLACEHOLDER ONLY
  # Use BPS Custom Code to add Brute Force Login protection code and to save it permanently.
  # See this link: http://forum.ait-pro.com/forums/topi...login-attacks/
  # for more information.


  # BPS ERROR LOGGING AND TRACKING
  # Use BPS Custom Code to modify/edit/change this code and to save it permanently.
  # BPS has premade 400 Bad Request, 403 Forbidden, 404 Not Found, 405 Method Not Allowed and
  # 410 Gone template logging files that are used to track and log 400, 403, 404, 405 and 410 errors
  # that occur on your website. When a hacker attempts to hack your website the hackers IP address,
  # Host name, Request Method, Referering link, the file name or requested resource, the user agent
  # of the hacker and the query string used in the hack attempt are logged.
  # All BPS log files are htaccess protected so that only you can view them.
  # The 400.php, 403.php, 404.php, 405.php and 410.php files are located in /wp-content/plugins/bulletproof-security/
  # The 400, 403, 405 and 410 Error logging files are already set up and will automatically start logging errors
  # after you install BPS and have activated BulletProof Mode for your Root folder.
  # If you would like to log 404 errors you will need to copy the logging code in the BPS 404.php file
  # to your Theme's 404.php template file. Simple instructions are included in the BPS 404.php file.
  # You can open the BPS 404.php file using the WP Plugins Editor or manually editing the file.
  # NOTE: By default WordPress automatically looks in your Theme's folder for a 404.php Theme template file.


  ErrorDocument 400 /wp-content/plugins/bulletproof-security/400.php
  ErrorDocument 401 default
  ErrorDocument 403 /wp-content/plugins/bulletproof-security/403.php
  ErrorDocument 404 /404.php
  ErrorDocument 405 /wp-content/plugins/bulletproof-security/405.php
  ErrorDocument 410 /wp-content/plugins/bulletproof-security/410.php


  # DENY ACCESS TO PROTECTED SERVER FILES AND FOLDERS
  # Use BPS Custom Code to modify/edit/change this code and to save it permanently.
  # Files and folders starting with a dot: .htaccess, .htpasswd, .errordocs, .logs
  RedirectMatch 403 \.(htaccess|htpasswd|errordocs|logs)$


  # WP-ADMIN/INCLUDES
  # Use BPS Custom Code to remove this code permanently.
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F]
  RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
  RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F]
  RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F]
  RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F]


  # WP REWRITE LOOP START
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]


  # REQUEST METHODS FILTERED
  # If you want to allow HEAD Requests use BPS Custom Code and copy
  # this entire REQUEST METHODS FILTERED section of code to this BPS Custom Code
  # text box: CUSTOM CODE REQUEST METHODS FILTERED.
  # See the CUSTOM CODE REQUEST METHODS FILTERED help text for additional steps.
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|DELETE|TRACK|DEBUG) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ - [F]
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ /wp-content/plugins/bulletproof-security/405.php [L]


  # PLUGINS/THEMES AND VARIOUS EXPLOIT FILTER SKIP RULES
  # To add plugin/theme skip/bypass rules use BPS Custom Code.
  # The [S] flag is used to skip following rules. Skip rule [S=12] will skip 12 following RewriteRules.
  # The skip rules MUST be in descending consecutive number order: 12, 11, 10, 9...
  # If you delete a skip rule, change the other skip rule numbers accordingly.
  # Examples: If RewriteRule [S=5] is deleted than change [S=6] to [S=5], [S=7] to [S=6], etc.
  # If you add a new skip rule above skip rule 12 it will be skip rule 13: [S=13]


  # Adminer MySQL management tool data populate
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/adminer/ [NC]
  RewriteRule . - [S=12]
  # Comment Spam Pack MU Plugin - CAPTCHA images not displaying
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/mu-plugins/custom-anti-spam/ [NC]
  RewriteRule . - [S=11]
  # Peters Custom Anti-Spam display CAPTCHA Image
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/ [NC]
  RewriteRule . - [S=10]
  # Status Updater plugin fb connect
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/fb-status-updater/ [NC]
  RewriteRule . - [S=9]
  # Stream Video Player - Adding FLV Videos Blocked
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/stream-video-player/ [NC]
  RewriteRule . - [S=8]
  # XCloner 404 or 403 error when updating settings
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/xcloner-backup-and-restore/ [NC]
  RewriteRule . - [S=7]
  # BuddyPress Logout Redirect
  RewriteCond %{QUERY_STRING} action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2F(.*) [NC]
  RewriteRule . - [S=6]
  # redirect_to=
  RewriteCond %{QUERY_STRING} redirect_to=(.*) [NC]
  RewriteRule . - [S=5]
  # Login Plugins Password Reset And Redirect 1
  RewriteCond %{QUERY_STRING} action=resetpass&key=(.*) [NC]
  RewriteRule . - [S=4]
  # Login Plugins Password Reset And Redirect 2
  RewriteCond %{QUERY_STRING} action=rp&key=(.*) [NC]
  RewriteRule . - [S=3]


  # TIMTHUMB FORBID RFI and MISC FILE SKIP/BYPASS RULE
  # Use BPS Custom Code to modify/edit/change this code and to save it permanently.
  # Remote File Inclusion (RFI) security rules
  # Note: Only whitelist your additional domains or files if needed - do not whitelist hacker domains or files
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(http|https|ftp)(%3A|(%2F|/)(%2F|/)(w){0,3}.?(blogger|picasa|blogspot|tsunami|petapo litik|photobucket|imgur|imageshack|wordpress\.com| img\.youtube|tinypic\.com|upload\.wikimedia|kkc|st art-thegame).*$ [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(http|https|ftp)(%3A|(%2F|/)(%2F|/)(w){0,3}.?(blogger|picasa|blogspot|tsunami|petapo litik|photobucket|imgur|imageshack|wordpress\.com| img\.youtube|tinypic\.com|upload\.wikimedia|kkc|st art-thegame).*$ [NC]
  RewriteRule .* index.php [F]
  #
  # Example: Whitelist additional misc files: (example\.php|another-file\.php|phpthumb\.php|thumb\.php|thumbs\.php)
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (timthumb\.php|phpthumb\.php|thumb\.php|thumbs\.ph p) [NC]
  # Example: Whitelist additional website domains: RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.*(YourWebsite.com|AnotherWebsite.com).*
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.*rezamohseni.ir.*
  RewriteRule . - [S=1]


  # BEGIN BPSQSE BPS QUERY STRING EXPLOITS
  # The libwww-perl User Agent is forbidden - Many bad bots use libwww-perl modules, but some good bots use it too.
  # Good sites such as W3C use it for their W3C-LinkChecker.
  # Use BPS Custom Code to add or remove user agents temporarily or permanently from the
  # User Agent filters directly below or to modify/edit/change any of the other security code rules below.
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (havij|libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clsh ttp|loader) [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|\)|\(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00). *(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTr ack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract| grab|miner) [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} (\?|\*|%2a)+(%20+|\\s+|%20+\\s+|\\s+%20+|\\s+%20+\ \s+)HTTP(:/|/) [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
  RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D|\\r|\\n) [NC,OR]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} owssvr\.dll [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} \.opendirviewer\. [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} users\.skynet\.be.* [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} \=PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.\./|%2e%2e%2f|%2e%2e/|\.\.%2f|%2e\.%2f|%2e\./|\.%2e%2f|\.%2e/) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} \=\|w\| [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*embed.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^e]*e)+mbed.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*object.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^o]*o)+bject.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*\([^)]*\) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\(|\)|<|>|%3c|%3e).* [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\x00|\x04|\x08|\x0d|\x1b|\x20|\x3c|\x3e|\x7f). * [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.{1,}/)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127\.0\.0\.1) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} \-[sdcr].*(allow_url_include|allow_url_fopen|safe_mode|dis able_functions|auto_prepend_file) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|cre ate|char|convert|alter|declare|order|script|set|md 5|benchmark|encode) [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ - [F]
  # END BPSQSE BPS QUERY STRING EXPLOITS
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  # WP REWRITE LOOP END


  # DENY BROWSER ACCESS TO THESE FILES
  # Use BPS Custom Code to modify/edit/change this code and to save it permanently.
  # wp-config.php, bb-config.php, php.ini, php5.ini, readme.html
  # To be able to view these files from a Browser, replace 127.0.0.1 with your actual
  # current IP address. Comment out: #Deny from all and Uncomment: Allow from 127.0.0.1
  # Note: The BPS System Info page displays which modules are loaded on your server.


  <FilesMatch "^(wp-config\.php|php\.ini|php5\.ini|readme\.html|bb-config\.php)">
  Order Allow,Deny
  Deny from all
  #Allow from 127.0.0.1
  </FilesMatch>


  # HOTLINKING/FORBID COMMENT SPAMMERS/BLOCK BOTS/BLOCK IP/REDIRECT CODE
  # PLACEHOLDER ONLY
  # Use BPS Custom Code to add custom code and save it permanently here.


  # BEGIN WordPress
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  </IfModule>


  # END WordPress
  Allow from env=BingRobot

 2. #2

  تاریخ عضویت
  May 2016
  نوشته ها
  4
  تشکر
  0
  0 بار تشکر شده در 0 پست
  سلام من در فایل htaccess هر کاری میکنم نمیتونم لینک seo شده سایتم رو ریدایرکت کنم به https مثلا http://www.site.com/product ریدایرکت بشه به https://www.site.com/product قسمت اصلی خود سایت ریدایرکت میشه مثلا مثل این http://www.site.com ریدایرکت میشه به https://www.site.com ولی داخل صفحه ها مثل صفحه محصول یا دسته بندی و یا غیره ریدایرکت نمیشه یعنی هم با این http://www.site.com/product باز میشه و هم با این https://www.site.com/product ; با این ادرس که باز میشه فونتش اجرا نمیشه http://www.site.com/product

  این پست توسط عبارت زیر به روز شده است :

  RewriteBase /
  RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=feed/google_sitemap [L]
  RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^https://www.decoriya.com/$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.decoriya.com/$1 [R=301,L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]


  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]


  RewriteRule ^(.*)$ https://www.decoriya.com/$1 [L,R=301]


  RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$


  RewriteRule ^(.*)$ https://www.decoriya.com/$1 [L,R=301]

  این کدها هم در قسمت ریدایرکت و seo لینک در فایل htaccess

موضوعات مشابه

 1. مشکل در فایل htaccess
  توسط csim31 در انجمن اسکریپت های فروشگاه ساز
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: 2016-02-02, 11:23
 2. لینک فارسی و htaccess
  توسط toseait در انجمن آموزشگاه زبان های برنامه نویسی
  پاسخ ها: 6
  آخرين نوشته: 2014-11-29, 07:54
 3. این کد htaccess دقیقا کارش چیه؟
  توسط Reza در انجمن آموزشگاه زبان های برنامه نویسی
  پاسخ ها: 5
  آخرين نوشته: 2014-10-06, 13:56
 4. ○•○ مسدود کردن لینک در htaccess.
  توسط moj1rayaname در انجمن آموزشگاه زبان های برنامه نویسی
  پاسخ ها: 9
  آخرين نوشته: 2014-06-01, 16:56
 5. کتاب آموزش کامل .htaccess
  توسط GraphX در انجمن آموزشگاه زبان های برنامه نویسی
  پاسخ ها: 14
  آخرين نوشته: 2010-06-12, 13:01

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •