سلام.

یه سری واسط سراغ دارین که درگاه پرداخت بین المللی بدن بدون اینکه حساب بین الملی داشته باشیم؟