بنظرتون يك پيج اينستا با 40k فالور چقدر مي ارزه؟

طرف ٧٠٠ قيمت داده؟؟