دوستان وقتی میخواهم پرینت بگیرم
یک ماهه که پرینترم خیلی صدای زیادی میده (جدیدا هم صوت میکشه )
hp 1102
باید ببرم تعمیر گاه ؟