سلام
وقت دوستان بخیر
امیدوارم به کارتون بیاد

ابتدا یک سرور لینوکسی با سیستم عامل لینوکس CentOS 7 تهیه گردد و سپس طبق مراحل زیر ادامه دهید

وارد سرور خود شده و طبق مراحل دستورات را وارد کنید

1- ابتدا سیستم عامل را با دستور زیر آپدیت نمایید.

کد:
# yum update
2- سپس پکیج های مورد نیاز برای سرور و همچنین این سرویس را با دستور زیر وارد نمایید.

کد:
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan vim-common screen libtool perl-core zlib-devel htop git curl
کد:
yum -y groupinstall "Development Tools"
3- سپس با دستورات زیر فایروال را در سرور نصب و فعالسازی میکنید

کد:
sudo yum -y install firewalld

sudo systemctl enable firewalld

sudo reboot
سرور شما با دستور آخر ریبوت شده و باید مجدد به سرور وارد شوید


4- در این مرحله سورس MTProxy را دانلود و کامپایل نموده مطابق دستورات زیر و فولدر مورد نظر را ساخته

کد:
git clone https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy

cd MTProxy

make && cd objs/bin
5- از سرور های تلگرام فایل ها کانفیگ و سکرت را طبق دستورات زیر دانلود میکنید.

کد:
curl -s https://core.telegram.org/getProxySecret -o proxy-secret

curl -s https://core.telegram.org/getProxyConfig -o proxy-multi.conf
6- سپس با دستور زیر سکرت کد را ساخته و در فایلی ذخیره نمایید، چون نیاز می باشد برای فرآیند ربات اسپانسری و همچنین لینک آخر

کد:
head -c 16 /dev/urandom | xxd -ps

7- باز کردن پورتی که مد نظر دارید و بررسی صحت باز شدن آن

کد:
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=444/tcp --permanent

sudo firewall-cmd --reload

firewall-cmd --list-all
بجای 444 باید پورت مورد نظر خود را قرار دهید


8- برای تنظیمات کانال اسپانسری
الف ) وارد ربات @MTProxybot شوید
ب) دستور newproxy را انتخاب کنید
ج) اطلاعات سرور و پورت را با دستور مقابل بدهید host(or ip):port و همچنین سکرت کد مرحله قبل را ثبت کنید
د) کد tag ایجاد شده را ذخیره کنید
ه)از بخش myproxy می توانید سرور تعریف شده را انتخاب و کانالتون رو ثبت کنید روی سرور در ربات


9- و در آخر در سرور دستورات زیر را زده برای اجرای mtproxy


کد:
./mtproto-proxy -u nobody -p 8888 -H 443 -S <secret> -P <proxy tag> --aes-pwd proxy-secret proxy-multi.conf -M 50
الف ) در دستور بالا بجای <secret> باید سکرت تولیدی را قرار دهید و حتی می تواند بصورت زیر باشد برای استفاده از چند سکرت کد

-S <secret1> -S <secret2>

ب ) در دستور بالا بجای <proxy tag> باید کد تگ تولیدی ربات را قرار دهید
ج ) در دستور بالا بجای port باید پورت مورد نظر خود را قرار دهید و حتما طبق مراحل قبل پورت باز گردد
د ) در دستور بالا بجای 50 باید عداد نفراتی که میخواهید با پروکسی شما همزمان وصل بشن را قرار دهید


تمام

اگر برخی از دوستان قادر به کانفیگ نیستند و با دستورات لینوکس آشنایی ندارند میتوانند با تلگرام بنده در تماس باشند و با هزینه اندک قابل انجام می باشد

https://t.me/mtp_2018