سَلام دوســتان سی پی یو برا پسرخاله م هستشــ .
سیستمشو ارتقـا داده این سی پی یو رو میخواد بفروشـــه . ( بدون استفاده )
چون به پولش احتیاج داره میخواد زود بفروش با قیمـت پایینتر از همه سایت هــا .
هزینه ارسال هم با خریـداره .

- - - -
قیمــت : 1.090.000