۱۰۰ دلار وبمانی به قیمت هر دلار ج۱۱۸۰۰ بفروش میرسد