انواع ویزای اوکراین

روادید های ترانزیتی (تیپ В با مدت اقامت مجاز 5 روزه)؛
روادیدهای کوتاه مدت (تیپ С، مدت زمان اقامت مجاز حداکثر 90 در طی 180 روز از تاریخ اولین ورود)؛
روادیدهای بلند مدت( تیپ A، که برای ورود به خاک اوکراین با هدف ثبت مدارکی صادر می شود که اجازه اقامت یا سکونت در اوکراین برای مدت زمان بیش از 90 روز را می دهد).
صدور روادید برای بیگانگان و افراد فاقد تابعیت با توجه به مدت زمان در نظر گرفته شده برای اقامت ایشان و در صورت موجود بودن مدارک لازمه انجام می پذیرد.
در صورت اخذ تصمیم مبنی بر اجتناب از صدور روادید برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت، دلایل اجتناب از صدور روادید به صورت کتبی به اطلاع داده خواهد شد.
افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیتی، که درخواست صدور روادیدشان رد شده است، از حق اعتراض به تصمیم صادره برخوردارند و می توانند ضمن همراه داشتن برگه استینافی که ادله خود را در آن قید کرده اند با مراجعه به رئیس نمایندگی دیپلماتیک یا دایره کنسولی ای که درخواست صدور روادیدشان را بررسی می کرد، تقاضای بررسی مجدد درخواست شان مبنی بر صدور روادید نمایند. برگه استیناف باید طی دو ماه از تاریخ وصول جوابیه رد درخواست به افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت ارائه شود.
مدارک ویزا شنگن اوکراین چیست؟
به منظور صدور روادید و پس از دریافت وقت سفارت اوکراین ، افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت باید شخصا یا از طریق وکیل( نماینده قانونی) مدارک ذیل را ارائه نمایند:
فرم درخواست روادید پر شده و به امضا رسیده به شکل صحیح؛
گذرنامه قابل اعتبار؛
دو قطعه عکس 3.5 در 4.5؛
مدرکی دال بر پرداخت تعرفه کنسولی، در صورتی که در قانون اساسی اوکراین و معاهدات بین المللی اوکراین طور دیگری لحاظ نشده باشد؛
در صورت بررسی درخواست صدور روادید برای افراد نابالغ: مدرکی دال بر موافقت یکی از والدین یا نماینده قانونی وی، و همچنین سایر مدارک لازم برای سفر تنهای افراد نابالغ به خارج کشور یا سفر ایشان به همراه یکی از والدین یا نماینده قانونی؛
بیمه نامه درمانی معتبر به شرط امکان صدور آن در خاک کشوری که درخواست مربوطه در آن ارائه می شود؛
مدرکی که نشان دهنده هدف فرد خارجی یا شخص فاقد تابعیت از سفر و اقامت در اکراین باشد، مخصوصا:
مدارک لازم برای روادید تیپ В( روادید ترانزیتی اوکراین) چیست ؟
لازم به ذکر از پس از دریافت وقت سفارت اوکراین مدارک زیر را در کنسول ارائه دهید
مدرکی که ماهیت ترانزیتی سفر را مشخص نماید( روادید کشور ثالث( در صورت نیاز)، بلیط و مانند آن)؛
مدرکی که ماهیت ترانزیتی حمل و نقل محموله و جابجایی مسافران از طریق زمینی( خودرو) را مشخص نماید؛
مجوز انجام حمل و نقل بین المللی صادره از ارگان ذیصلاح کشور محل اقامت.

برای روادید تیپ С( روادید کوتاه مدت اوکراین) چیست ؟
لازم به ذکر از پس از دریافت وقت سفارت اوکراین مدارک زیر را در کنسول ارائه دهید
دعوت نامه رسمی شخص پذیرنده، صادره از سوی نهاد کشوری یا یکی از شعبات اداره دولتی مهاجرت؛
دعوت نامه صادره از سوی وزارتخانه، سایر نهاد های مرکزی اجرایی دولتی، اداره جات دولتی، شرکت های دولتی و سازمان های دولتی؛
قرارداد نامه ی حمل و نقل محمولات و جابجایی مسافران از طریق زمینی و همچنین مجوز انجام حمل و نقل بین المللی؛
گواهی اوکراینی خارجی یا درخواست نامه شخصی وی، که نتایج مصاحبه با دایره کنسولی اوکراین و مدارک یا گواهی هایی دال بر داشتن ریشه و نسب اوکراینی فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت ضمیمه ی آن خواهد شد. همسر فرد اوکراینی خارجی و فرزندان شان در صورت انجام سفر مشترک و اقامت در اوکراین ملزم به ارائه مدرکی دال بر داشتن نسبت خانوادگی و خویشاوندی هستند
مدرکی که ماهیت توریستی سفر را طبق قانون اساسی اوکراین “در خصوص توریسم” به اثبات رساند؛
دعوت نامه ازسوی اداره بهداشت و درمان اوکراین؛
مدرکی دال بر این که فرد متقاضی حداقل 50 هزار دلار آمریکا در اقتصاد اوکراین سرمایه گزاری خارجی کرده است؛
تاییدیه صادره از سوی کمیسیون امور کمک های بشر دوستانه ی کابینه ی وزیران اوکراین مبنی بر ورود فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت به اوکراین به منظور انجام کمک های بشر دوستانه یا امور خیریه؛
دعوت نامه سازمان دینی مذهبی، ضمن موافقت نهاد دولتی ای، که ثبت رسمی سازمان دینی مذکور را انجام داده است، برای اقامت کوتاه مدت با هدف انجام اعتقادات مذهبی، اجرای مناسک دینی یا سایر امور شرعی؛
تقاضانامه ی رئیس موسسات اطلاع رسانی جمعی خارجی(خبرگزاری ها) در خصوص صدور روادید برای گزارشگران یا نمایندگان موسسات اطلاع رسانی جمعی، که با هدف انجام وظایف اداری خود برای مدت کوتاهی به اوکراین سفر می نمایند؛
تقاضانامه ی نهاد های اجرایی دولتی کشور های خارجی یا سازمان های بین المللی.

اخذ روادید تجاری و یا توریستی سوئد

تکمیل فرم درخواست روادید بطور کامل
یک قطعه عکس جدید رنگی 4X3، تمام رخ و با زمینه سفید.
گذرنامه معتبر و امضا شده توسط صاحب گذرنامه و فتوکپی ( اعتبار گذرنامه باید بیشتر از سه ماه از تاریخ پایان روادید باشد).
الف) فتوکپی از کلیه روادیدهای دریافت شده قبلی، از سایر کشورها در طول سه سال گذشته ( درپاسپورت جدید و قدیم ).
ب) کلیه روادیدهای دریافت شده ازکشورهای عضو شنگن (در پاسپورت جدید و قدیم).
فتوکپی شناسنامه (کلیه صفحات).
همراه داشتن پاسپورتهای قبلی که تاریخ اعتبار آنها تمام شده ویا به هر دلیل تعویض شده است.
معرفی نامه از محل کار. (به زبان انگلیسی و یا ترجمه رسمی به زبان انگلیسی)
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا سفارت سوئد
اصل و فتوکپی روزنامه رسمی با درج اگهی ثبت شرکت (ترجمه شده رسمی به زبان انگلیسی).
کپی از هر گونه تغییرات شرکت (ترجمه شده رسمی به زبان انگلیسی).
اصل کارت بازرگانی صادر شده توسط وزارت بازرگانی و فتوکپی از ان.
چنانچه هزینه های طول اقامت در خارج توسط شرکت شما پرداخت شود باید در نامه قید گردد.
اثبات بر فعال بودن شرکت.
برگه رسمی حقوق دریافتی (اولین و اخرین ماههای دریافت حقوق مورد نیاز می باشد) و همچنین برگه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی (لیست بیمه).
نامه بانکی با اظهار مانده موجودی حساب و همچنین ریز صورت حساب بانکی در سه ماه اخیر. (تمکن مالی + لیست گردش سه ماهه)
دعوتنامه های امضا شده باید با جزییات ، نام درخواست دهنده ، علت مسافرت، مدت اقامت و یا اینکه در طول اقامت شرکت دعوت کننده هزینه های مربوطه را بعهده خواهد گرفت یا خیر ، قید گردد. همچنین کپی از کارت اقامت و یا پاسپورت پرتغالی و همچنین پرینت حساب بانکی دعوت کننده.
در صورتیکه شما نماینده شرکت دعوت کننده هستید : اصل قرارداد نمایندگی و کپی از ان.
اثبات همکاریهای گذشته با شرکت دعوت کننده یا سایر همکاریهای بین المللی مانند: بارنامه ، اثبات پرداختی ها و یا هر نوع قراردادهای امضا شده فی مابین.
در صورت همراه بودن فرزندان با یکی از والدین اجازه رسمی پدر و مادر ترجمه شده و ممهور به مهر وزارت خارجه و دادگستری
رزرو هتل و تاییدیه آن.
بیمه پزشکی مسافرت معتبر جهت کشورهای عضور شنگن و فتوکپی آن. (حداقل پوشش بیمه مذکور می بایست مبلغ 30،000 یورو یا 50،000 دلار امریکا باشد. پوشش بیمه جهت بازگشت به وطن در موارد نیاز پزشکی و شامل پوشش جهت کمکهای فوریت پزشکی و معالجه فوری در بیمارستان باشد).
رزرو بلیط برای سفر به پرتغال و برگشت به ایران.
متقاضیان روادید باید هر کدام مستقلا با تکمیل فرم درخواست روادید همراه با کلیه مدارک درخواست شده ، اقدام به تعیین وقت قبلی جهت ارایه مدارک بنمایند.
** توجه منظور از ترجمه رسمی ،ترجمه توسط مترجم رسمی و همچنین کلیه مدارک میبایست ممهور به مهر وزارت خارجه و دادگستری باشند. ** همچنین همراه داشتن یک سری کپی از کلیه مدارک ترجمه شده و دعوتنامه و بدون منگنه و پانچ الزامی میباشد.

ومدارک مورد نباز برای ویزای تجاری سوئیس
اصولا مهاجرت به سوئیس از پیچیدگی بسیار خاصی برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا برخوردار می باشد و این شرایط حتی برای اتباع کشور آمریکا نیز اعمال می گردد. درصورتیکه در نظر دارید به صورت سرمایه گذاری به کشور سوئیس مهاجرت نمائید میبایستکه ابتدا یک شرکت حقوقی در کشور سوئیس ثبت نمائید.
یک فعالیت اقتصادی را راه اندازی بنمائید به طوریکه برای حداقل 10 نفر شغل ایجاد بنمائید. مبلغ سرمایه گذاری شده چندان مورد توجه مقامات محلی قرار ندارد ولیکن توجه داشته باشید که حقوق یک کارگر عادی در ماه دست کم 3500 فرانک می باشد. پس از گذشت یکسال و در صورتی که فعالیت اقتصادی قابل قبولی داشته باشید و میران سود آوری خالص شرکت شما بالای 000 100 فرانک باشد میتوانید برای دریافت اقامت سالیانه سوئیس که به کارت اقامت B معروف می باشد اقدام نمائید.
قوانین جدید ویزای تجاری سوئیس چیست؟
اقامت پس از گذشت 5 سال به اقامت نوع دائم که به کارت اقامت C معروف می باشد تبدیل خواهد گردید. مطابق با قانون جدید مهاجرت که اکنون در پارلمان این کشور در دست بررسی می باشد دارندگان اقامت دائم C بعد از گذشت 3 سال می توانند برای اخذ تابعیت سوئیس اقدام بنمایند.
مدارک لازم برای ویزای تجاری سوئیس کدام است؟
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 3 ماه بیشتز از تاریخ ویزا درخواستی
فرم درخواست ویزا ( از سایت سفارت دریافت نمائید )
کارت ملی و شناسنامه
2قطعه عکس رنگی 6 در 4 رنگی با پس زمینه سفید بدون روتوش
در صورتی که قبلا ویزا شنگن و یا ویزا کشور معتبر دیگری دریافت کرده اید کپی از آنها و مهر های ورود و خروج
نامه تمکن مالی و گردش 6 ماه آخر سپرده بانکی
گواهی اشتغال به کار که در آن تاریخ استخدام – سمت – میزان حقوق و مرخصی ذکر شده باشد به همراه فیش حقوقی ( برای کارمنداگ و کارگران )
پروانه کسب و یا ثبت شرکت و یا کارت بازرگانی ( برای صاحبان مشاغل )
گواهی بازنشستگی ( برای افراد بازنشسته )
گواهی اشتغال به تحصیل ( برای دانشجویان )
بیمه مسافرتی. سند مالکیت ( در صورت وجود )
رزرو هتل و بلیط هواپیما
ویزای شنگن استونی (تحصیلی، فرهنگی یا ورزشی)
مدارک می‌تواند به زبان انگلیسی، فنلاندی و یا سوئدی باشد. مدارک به هر زبان دیگری باید همراه با ترجمه رسمی آن باشد. تمامی مدارک بایستی روی ورق با سایز استاندارد A4 تحویل سفارت شوند.
ترتیب قرار گرفتن مدارک به صورت زیر می‌باشد.
توجه داشته باشید که کارمندان سفارت مجاز به کمک کردن شما در پر کردن فرم یا انجام ترجمه نیستند.
در طول مدت بررسی درخواست ویزا، گذرنامه شما نزد سفارت می‌ماند.
لطفاً دو نسخه از این فرم‌ را همراه با سایر مدارک به سفارت تحویل دهید.
فرم درخواست ویزای شنگن
فرم باید به زبان انگلیسی و با حروف بزرگ تکمیل شدود و دارای تاریخ و امضاء باشد. در مورد افراد زیر سن قانونی فرم باید توسط سرپرست قانونی او امضاء گردد.
یک قطعه عکس (47×36 میلی‌متر)
زمینه روشن و بیشتر از 6 ماه از زمان گرفتن عکس نباید گذشته باشد.
عکس‌های رتوش شده پذیرفته نمی‌شوند.
اصل گذرنامه همراه با کپی صفحه مشخصات و کپی ویزاهای شنگن قبلی
گذرنامه می‌بایست حداقل 3ماه دیگر از تاریخی که قصد خروج از محدوده شنگن دارید اعتبار داشته باشد.
دارای حداقل دو صفحه خالی باشد.
در 10 سال اخیر صادر شده باشد.
ارائه گذرنامه‌(های قدیمی) یا منقضی با ویزاهای شنگن قدیمی و مهرهای مرزی.
ترجمه شناسنامه (این ترجمه بایستی توسط دارالترجمه انجام شود و ترجمه غیررسمی آن نیز مورد قبول است.)
اصل مدرک اشتغال به کار
در صورت شاغل بودن: اصل مدرک استخدام که تعداد روزهای مرخصی در آن درج شده باشد با قید سمت و حقوق ماهانه همراه با فیش حقوق سه ماه اخیر
در صورت خویش‌فرما بودن متقاضی: گواهی مالکیت شرکت (پروانه شرکت) در روزنامه رسمی
در صورت دانشجو بودن: نامه‌ی رسمی یا دانشگاه با قید روزهای مرخصی و تأییدیه ثبت نام متقاضی برای ترم آینده
در صورت خانه دار بودن گواهی درآمد همسر (قرارداد کار، اظهارنامه بانکی، فیش حقوقی و غیره)
در صورت بازنشستگی، گواهی مستمری بازنشستگی
گواهی که نشان دهد شما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا معادل آن ها هستید.
گواهی داشتن درآمد کافی برای سفر مورد نظر و مدت زمان سفر
گواهی حساب بانکی مربوط به سه ماهه‌ی اخیر شامل گردش حساب بانکی و گواهی منبع درآمد.
گواهی مالکیت ملک در ایران در صورت داشتن ملک
تأییدیه از سازمان یا مؤسسه
با ذکر مدت و هدف از سفر، اطلاعات تماس شخص مسئول پرداخت هزینه‌های سفر. تأییدیه باید دارای امضاء و تاریخ باشد و حداکثر در سه ماه گذشته صادر شده باشد.
دعوتنامه
بایستی توسط دعوت‌کننده امضاء گردد و دارای تاریخ باشد و از تاریخ صدور آن نباید بیشتر از سه ماه گذشته باشد.
در دعوت‌نامه اطلاعات تماس(نام و نام خانوادگی شخص، آدرس و شماره تلفن) و دلیل و مدت سفر و همچنین شخصی که هزینه‌ها را متقبل می‌گردد باید قید شود.
برای ویزای کثیر الورود، دلیل نیاز به سفر منظم/مکرر بایستی توضیح داده شود.
گواهی سفر
در صورتی که قصد سفر به چند کشور را دارید، جزئیات برنامه سفر و کشورهایی که به آن سفر می‌کنید.
تأییدیه محل اقامت
رزرو هتل یا تأییدیه محل اقامت برای مدت کل مدت سفر (تا پیش از زمان صدور ویزا توصیه می‌شود از پرداخت هزینه رزرو هتل خودداری کنید.) تأییدیه محل اقامت شامل متقاضیانی که محل اقامتشان در دعوت‌نامه ذکر شده باشد نمی‌شود.
بیمه درمانی مسافرتی
این بیمه می‌بایست برای تمام کشورهای شنگن معتبر باشد و کل زمان سفر یا ترانزیت را در بر گیرد. حداقل پوشش باید 30.000 یورو باشد.
اتباع خارجی (غیرایرانی‌ها)
کپی اجازه اقامت یا اجازه کار معتبر برای ایران
هزینه ویزا
برای افراد زیر 18 سال
در صورتی که افراد زیر سن قانونی به تنهایی یا همراه با یکی از والدین سفر کنند.
رضایت‌نامه از سرپرست قانونی. تک‌والدها باید گواهی سرپرستی ارائه دهند.
رضایت‌نامه رسمی برای سفر از سرپرست قانونی که توسط نهاد قانونی تأیید شده باشد.
اعلام درآمد پدر یا مادر
گواهی اشتغال به کار، فیش حقوقی 3 ماه اخیر
هم پدر هم مادر بایستی فرم تقاضای ویزا را امضاء کنند (شامل تک‌والدها نمی‌شود و تک‌والدها باید گواهی سرپرستی (قیومیت) را ارائه دهند.)

ویزای دیدار بستگان افریقای جنوبی
فرم درخواست ویزا
فرم تکمیل درخواست ویزا ( دی اچ ای 84) فقط با جوهر سیاه پر شود.
دو عکس رنگی که اخیر گرفته شده
باید یک نسخه شفاف، زمان گرفتن کمتر از 6 ماه پیش، اندازه 3.5 سانتی متر × 4.5 سانتی متر، پس زمینه سفید
گذرنامه
باید کمتر از 3 ماه به پایان ویزای سفارت آفريقاي جنوبی مانده باشد و حداقل 2 صفحه خالی در آن باشد (يک مورد برای تأييد مهر ويزا و ديگري برای مهر ورود / خروج).
کپی پاسپورت از صفحات 2 تا 5 و کپی ویزای قبلی آفریقای جنوبی
نامه عدم مخالفت از کارفرما یا حامی (اصل)
باید امضا و مهر داشته باشد؛ تاریخ صادر شدن در ماه جاری باشد و بیش از یک ماه از تاریخ درخواست نباشد
نامه باید تاریخ سفر، مقصد دقیق سفر و ” عدم مخالفت ” را تایید کند
از طرف اسپانسر / کارفرما برای مسافرت گفته شده. اطلاعات تماس کامل شرکت / کارفرما (به عنوان مثال آدرس فیزیکی، شماره تلفن) باید در نامه نشان داده شود
برای خود اسپانسری مجوز تجارت معتبر خودتان لازم است.
همراه خردسال / مسافرت با یکی از والدین
فرم اظهار نامه باید با جوهر مشکی فقط توسط هر دوی والدین / سرپرست پر شود و باید قبل از کمیساریای سوگند امضا شود. یک نسخه از گذرنامه پدر و مادر نیز باید ارائه شود
اثبات مراقبت یا نگهداری – وقتی با شخصی غیر از والدین همراه می شود
گواهی تولد
اثبات پذیرش کودک به سرپرستی گرفته شده
برای متقاضیان ازدواج کرده با اهالی آفریقای جنوبی، اسناد تکمیلی زیر لازم است
کپی گواهی ازدواج
کپی شناسه آفریقای جنوبی بودن یا گذرنامه آفریقای جنوبی همسر (تایید شده توسط اداره پلیس)
درخواست برای کسب و کار / کنفرانس / تجارت
نامه از شرکت میزبان ایرانی و آفریقای جنوبی
هر دو نامه باید تاریخ سفر، هدف دقیق از انجام سفر و امور مالی را تایید کند
هر دو نامه باید امضا شوند و مهر شوند( با نام امضا کننده و امضا). همچنین، باید در ماه جاری از تاریخ برنامه یا بیش از یک ماه از تاریخ صادر شدن نباشد
امضاء کننده شرکت های آفریقای جنوبی باید کپی شناسنامه آفریقای جنوبی را که توسط اداره پلیس تایید شده است، ارائه کند
هر دو نامه باید اطلاعات تماس کامل شرکت (مثلا آدرس فیزیکی و شماره تلفن) داشته باشد
اگر متعهد مالی در نامه ذکر نشده باشد، متقاضی باید آخرین فیش بانکی شخصی خود را (که توسط بانک صادر می شود) برای سه ماه اخیر ارسال نماید. برای خود اسپانسری مجوز تجارت معتبر خودتان لازم است.
بلیط
بلیط هواپیما (موقت یا تایید شده). بلیط پرواز داخلی در صورت درخواست متقاضی برای پرواز به یک شهر دیگر نیز لازم است
محل اقامت
در اقامت در هتل، مدرک تأیید یا رزرو موقت مورد نیاز است
اگر با خانواده / وابستگان / دوست / همکار هستید، یک کپی از فرم اس ای میزبان مورد نیاز است
نامه دعوت (تایپ شده، امضا شده و باید در ماه جاری تاریخ سفر صادر شود یا باید از تاریخ درخواست بیش از یک ماه نباشد.) آدرس خانه فیزیکی و اطلاعات تماس میزبان اس ای باید در نامه نشان داده شود.
اثبات آدرس (به عنوان مثال قبض، قرارداد اجاره ، صورتحساب مالیاتی، و غیره) همانطور که در نامه دعوت ذکر شده است.
اگر میزبان اهل آفریقای جنوبی باشد، یک نسخه از شناسنامه آفریقای جنوبی یا گذرنامه ارایه شود. اگر میزبان یک آفریقای جنوبی نیست، نسخه ای از گذرنامه و کپی اقامت / مجوز / روادید میزبان در آفریقای جنوبی مورد نیاز است (همه اسناد باید توسط اداره پلیس تأیید شوند)
برای والدین و خواهران و برادرانی که از پسران / دختران / خواهران و برادران خود در آفریقای جنوبی دیدن می کنند و در آفریقای جنوبی با آنها می مانند، اسناد تکمیلی زیر لازم است
کپی شناسنامه تولد پسر / دختر / خواهر (فقط به زبان انگلیسی)
کپی از گذرنامه پسر / دختر / خواهر (تایید شده توسط اداره پلیس)
کپی مجوز اقامت دائم /ویزای اقامت موقت / اجازه اقامت دائم / اعطا شده به آنها (تایید شده توسط اداره پلیس)
اثبات دارایی مالي
فیش بانکی 3 ماه اخیر متقاضی. فقط اصل فیش بانکی که بیش از 10 روز از تاریخ صدور آن توسط بانک نگذرد. (انگلیسی) قابل قبول است

زیبایی‌های قبرس
درمیان گردشگران و دوستداران طبیعت، مدیترانه همواره به داشتن سواحل دلفریب و زیبایش شناخته شده است. قبرس شمالی نیز از این موهبت مدیترانه‌ای برخوردار بوده و سواحل سحرانگیز این منطقه با جادوی آب زلال و شن‌های درخشان خود قلب تمام گردشگران ورودی به این منطقه را به تسخیر خود در آورده است.
در کنار این سواحل زیبا و پهناور جزیره ,آب و هوای گرم مدیترانه‌ای، آفتاب دل‌انگیز و آسمان آبی قبرس شمالی، جمعیت زیادی از گردشگران را به سمت خود جلب می‌نماید. شنا، غواصی، و انواع ورزش‌های آبی از مهمترین تفریحات گردشگران در سواحل قبرس شمالی محسوب می‌گردند.
ورود لاک‌پشت‌ها به جزیره برای تخم‌گذاری و همچنین شنای دلفین‌ها در نزدیکی سواحل را می‌توان از جلوه‌های چشم‌نواز سواحل قبرس شمالی نام برد. در این منطقه ، رقابت زیادی میان پلاژها جهت میزبانی گردشگران وجود دارد که البته سرویس‌ دهی و خدمات ارائه شده در این پلاژها از سطح بسیار مطلوبی برخوردار می‌باشد.
از میان پلاژهای معروف قبرس شمالی ، می‌توان به مناطق زیر اشاره کرد:
پلاژ دنیزکیزی در 5 کیلومتری گیرنه
پلاژ مارامونته در 9 کیلومتری غرب گیرنه
پلاژ کاملوت در 7 کیلومتری گیرنه
پلاژ اسکیپ در 8 کیلومتری گیرنه
پلاژ القادی در 17 کیلومتری شرق گیرنه
پلاژ آکاپولکو در 2 کیلومتری گیرنه
پلاژ سالامس در شرق گیرنه
پلاژ کارپاس در شرق گیرنه
آب و هوای قبرس
قبرس داراي آب و هواي معتدل مديترانه‌اي با تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي معتدل مي‌باشد.
روزها دارای گرمای مطبوع است اما در شب ممکن است که درجه حرارت کمی کمتر شود. بهترین فصل برای کسانی است که مایلند در طبیعت به گشت و گذار بپردازند چون همه جا سبز است و گل ها شکفته اند.
خرداد، تیر و مرداد
گرم ترین ماه‌های سال هستند و بهترین فصل برای شنا و تفریحات دریایی
شهریور و مهر
روزهای گرم با شب‌های سرد
مهر آبان
روزها دارای گرمای مطبوع برای مسافرت‌های پاییزی و در این فصل کماکان می‌شود شنا کرد و ورزش‌های فضای باز را انجام داد.
آذر و دی
فصل زمستان قبرس که هوای پاییزی برای مسافران خارجی است. گاهی وقت ها باران می بارد اما هنوز خورشید در بعضی روزها نور افشانی می کند و هوای بسیار مناسبی است برای تفریحات و ورزش های خارج از منزل.
بهمن
روزها به ندرت گرم و شب ها سرد هستند. درختان بادام شکوفه کرده‌اند و هوای بسیار مناسب برای ورزش اسکی در کوه‌های ترودوس است.
اسفند
هوای معتدل و مطبوع بهاری مناسب برای تفریحات و ورزش‌های خارج از منزل و پیاده‌روی.

مدراک مورد نیاز روادید توریستی اسپانیا در تهران

نکته: لطفا قبل از ارسال درخواست خود در تهران اطمینان حاصل کنید که بخش صلاحیت را بررسی کرده اید.
1. فرم ها:
فرم درخواست ویزا
پر شده با قلم آبی و یا نسخه چاپی از فرم پر شده آنلاین.
امضا اصلی متقاضی در فرم درخواست باید وجود داشته باشد.
دو نسخه کپی از فرم درخواست پر شده.
لیست مدارک
لیست مدارک باید به صورت پشت و رو چاپ شود.
فرم تأیید
فرم اظهارنامه
2. عکس ها:
3 عکس جدید؛ اندازه: 4.5 در 5/3 سانتی متر
صورت و گوش ها باید 80 درصد عکس را پوشش دهند.
عکس باید متعلق به 6 ماه اخیر باشد.
زمینه عکس باید سفید باشد
2. نامه متقاضی:
هدف سفر
تاریخ سفر
تمام نامه ها باید شامل اطلاعات اشخاص همراه شامل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران تجاری که به هدف مشترک سفر می‌کنند، باشد.
3. نامه اشتغال به کار
4. بلیط سفر.
5. بیمه مسافرتی:
بیمه شرکت طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا میباشد.
بیمه باید حداقل 15 روز پس از زمان بازگشت به ایران معتبر باشد.
حداقل پوشش بیمه 30.000 یورو یا 50.000 دلار می باشد.
اعلامیه بیمه مسافرتی که توسط متقاضی امضا شده است.
7. . رزرو هتل برای سفر
8. لیست حقوق های دریافتی حداقل 6 ماه گذشته
9. صورت حساب شخصی یک سال اخیر متقاضی یا حداقل 6 ماه اخیر با مهر و امضای بانک (صورت حساب آنلاین بانکی قابل قبول نیست.)
10. رسید پرداخت مالیات بر درآمد (V-RTI) برای سه سال گذشته
12. گذرنامه:
گذر نامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اقامت در اسپانیا اعتبار داشته باشد و حتما دارای دو صفحه ی خالی باشد.
برای درخواست ویزا نباید بیش از10 سال از تاریخ صدور گذرنامه گذشته باشد.
حداقل 2 صفحه ی آن خالی باشد.
فتوکپی تمام صفحات گذرنامه فعلی (از جمله صفحات خالی) و پاسپورت قدیمی (در صورت وجود).
برای متقاضیان خردسال:
در صورتی که متقاضی خردسال با یکی از والدین سفر می کند، اجازه نامه والد دیگر برای سفر کودک الزامی است.
فرم درخواست ویزای شینگن باید توسط والدین امضا شود.
در صورتیکه کودک به همراه کسی غیر از والدین خودش سفر میکند یا فقط یکی از والدین به سفر میرود، نامه رسمی موافقت والدین الزامی است.
کپی پاسپورت پدر و مادربا امضای خود آنها، توسط دفترخانه رسمی باید تایید شود.
مدارک مالی والدین.
تعهد نامه، نامه موافقت ، لیست مدارک مورد نیاز BLS باید توسط والدین امضا شده باشد.
برای دانشجویان و محصلان :
نامه اشتغال به تحصیل همراه کپی کارت شناسایی.جمهوری چک
چک تا اوایل قرن 20 بخشی از امپراطوری مجارستان بود. پس از جنگ جهانی اول، یعنی در سال 1918، چکسلواکی اعلام استقلال کرد. در سال 1948 کمونیست ها کودتا کردند و چکسلواکی یک کشور کمونیستی شد. روز 17 نوامبر 1989 دانشجویان در یک راهپیمایی با پلیس درگیر شدند. پس از این ماجرا تظاهرات بسیاری به به رهبری داکلاف هاول در گرفت. وی در دسامبر 1989 رییس جمهور چک شد. این حوادث را « انقلاب مخملی» می نامند، چرا که هیچکس در آنها کشته نشد. اواخر سال 1992 بود که چکسلواکی به جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد.
پس از پایان جنگ جهانی اول، چک‌ها و اسلواک‌ها که به یکدیگر وابسته بودند با هم ادغام شده کشور کوچکی به نام چکسلواکی را به وجود آوردند. در طول جنگ‌ها رهبران این کشور تازه تاسیس یافته اغلب درگیر برآورده ساختن مطالبات دیگر اقلیت‌های قومی از جمله سودتن‌ها و اوکراینی‌ها بودند.
پس از جنگ جهانی دوم، این کشور در حوزه نفوذ اتحادیه جماهیر شوروی قرار گرفت. به دنبال فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991 چکسلواکی توانست آزادی و استقلال خود را باز‌یابد و در اول ژانویه سال 1993 به دو کشور مجزای چک و اسلواکی تقسیم شد. جمهوری چک که در حال حاضر یکی از اعضای پیمان ناتو به شمار می‌رود در دسامبر 2002 برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شد و در سال 2004 توانست به عضویت این اتحادیه درآید.
امروزه چک‌ها جزو اکثریت مردم این کشور هستند و 94 درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. 3 درصد جمعیت جمهوری چک را اسلواک‌ها و بقیه را لهستانی‌ها، آلمانی‌ها و مجارها تشکیل می‌دهند.
باستان‌شناسان شواهدی بر اسکان بشر در چک پیداکرده‌اند که قدمت آنها به عهد نوسنگی بازمی‌گردد. چک یکی از مراکز گردشگری در دنیا محسوب می شود که این صنعت تامین کننده بخشی از درآمد این کشور به طور ثابت است. پل‌ها، بناها و کاخ‌های عظیم با قدمتی چندهزار ساله در این کشور کانون توجه گردشگرانی هستند که به این کشور سفر می‌کنند. پراگ، پایتخت جمهوری چک، یکی از زیباترین و البته ارزان‌ترین شهرهای این کشور است.
جمعیت و رشد جمعیت جمهوری چک
این کشور حدود 10 میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد.
دارای رشد جمعیت منفی است (منفی یک دهم درصد) یعنی میزان خام موالید سالیانه (10 مورد در هر هزار نفر جمعیت) کمتر از مرگ و میر (11 مورد در هر هزار نفر) است.
77میزان شهرنشینی درصد جمعیت این کشور شهرنشین‌اند.
نمایه جمهوری چک
کشور جمهوری چک به لحاظ موقعیتجغرافیایی در شمال شرقی اروپا واقع شده و کشورهای همسایه آن عبارتند از آلمان،لهستان، اتریش و اسلواکی.
بر اساس آمار سال 2003 جمعیت آن حدود 10 میلیون و 300هزار نفر است. پایتخت آن پراگ بوده و مردم به زبان چکی صحبت می کنند.
مذهب مردمچک کاتولیک 2/39 درصد، پروتستان 6/4 درصد، ارتدوکس 3 درصد، ملحد 8/39 درصد و سایرمذاهب 4/13 درصد می باشد. نظام سیاسی چک دموکراسی پارلمانی است.
موقعیت جغرافیایی جمهوری چک

جمهوری چک اول ژانویه 1993 و به دنبال تقسیم کشور چک و اسلواکی سابق پدید آمد و از اول ماه می سال 2004 تاکنون به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود که محصور در خشکی و در اروپای مرکز واقع شده است. مرزهای این کشور از شمال به لهستان، از شمال غربی و غرب به آلمان، از جنوب به اتریش و از شرق به اسلواکی می رسد. شهر تاریخی پراگ که پایتخت چک محسوب می شود دارای جاذبه های تاریخی و بزرگترین شهر جمهوری چک است.
جمهوری چک از نظر موقعیت جغرافیایی تقریبا در مرکز قاره اروپا واقع شده است و حدود 78866 کیلومترمربع وسعت دارد. این کشور که با کشورهایی نظیر آلمان، لهستان، اتریش و اسلواکی همسایه است هیچ دریا یا اقیانوسی را در همسایگی خود ندارد.
مرتفع‌ترین نقطه این کشور قله کوه اسنزکا است که 1602 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و پست‌ترین نقطه آن در نزدیکی هونسکو و در جایی که رود الب خاک این کشور را ترک می‌کند قرار دارد که ارتفاعش از سطح دریا به 17 متر می‌رسد.
آب و هوای جمهوری چک
کشور چک آب و هوایی قاره‌ای و تا حدودی مرطوب دارد. زمستان‌هایش سرد و تابستان‌هایش تا حدودی گرم است. میانگین دمای هوای پراگ، پایتخت این کشور در ماه ژانویه بین 3/5- تا 4/0- سانتیگراد و در ماه جولای بین 8/11 تا 3/23 درجه سانتیگراد متغیر است. میانگین میزان بارندگی سالانه در این کشور که در طول تابستان به حداکثر خود می‌رسد حدود 410 میلی‌متر است.
ازدواج و میزان باروری در جمهوری چک
ازدواج زودهنگام (زیر سن 19 سالگی) فقط در مورد یک درصد از زنان این کشور اتفاق می‌افتد.
میزان باروری کل (تعداد متوسط بچه‌های یک زن در زمان باروری) در این کشور یک و سه دهم است.
زبان رسمی جمهوری چک
زبان رسمی این کشور چکی است ولی در این میان زبان‌های اسلواکی و دیگر اقوام ساکن در جمهوری چک هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
شاخص امید به زندگی و مرگ و میر مادران در جمهوری چک
شاخص امید به زندگی در این کشور 76 سال است؛ کودکی که امروز در این کشور متولد می‌شود اگر دختر باشد 79 سال و اگر پسر باشد 73 سال عمر خواهد کرد.
شاخص “مرگ‌ و میر مادران” در این کشور رقم 9 در صدهزار مورد تولد زنده است (فقط 9 نفر زن در جریان امور مربوط به حاملگی و زایمان فوت می‌کنند). در ایران این رقم برای سال 2000 رقم 67 بوده ( و بنا به آمار جدیدتر به 37 کاهش پیدا کرده است).
اعتقادات دینی در جمهوری چک
این کشور دارای 30379 مایل مربع مساحت است و جمعیت آن 3/10 میلیون نفر برآورد شده که اکثریت آن را مسیحیان تشکیل داده اند. اگرچه به دلیل حکمرانی 40 ساله کمونیست در این کشور (1948 تا 1989) اکثریت چکها خود را به عنوان عضو دین خاصی معرفی نمی کنند. بر اساس نظرسنجی که در سال 2001 انجام شد، 38 درصد مردم جمهوری چک خود را با ایمان و 52 درصد خود را ملحد معرفی کرده اند. در شرایطی که نیمی از افرادی که به این نظرسنجی پاسخ دادند درباره این امر که فعالیتهای دینی برای جامعه مؤثر است اتفاق نظر داشتند. پس از سال 1989 علایق دینی حیاتی تازه یافته است. 2/19 درصد شهروندان چک کاتولیک، 6/4 درصد پروتستان، 3 درصد ارتدکس و 4/13 درصد را سایر ادیان تشکیل داده اند.
مذهب رسمی جمهوری چک
اکثریت مردم کشور چک مسیحی هستند که 39 درصد آن را کاتولیک‌ها و بقیه را ارتدوکس‌ها و پروتستان‌ها تشکیل می‌دهند.
میراث جهانی جمهوری چک
جمهوری چک 12 اثر در فهرست میراث جهانی به نام خود به ثبت رسانده است که عبارتند از: مرکز تاریخی چسکی کروملو (1992)، مرکز تاریخی پراگ (1992)، مرکز تاریخی تلچ (1992)، کلیسای سنت جان نپوموک در زلنا هورا (1994)، کونتاهورا: شهر تاریخی و کلیسای سنت باربارا و کلیسای جامع در سدلک (1995)، منطقه فرهنگی لدنایس _ والتایس (1996)، باغ‌ها و قصر واقع در کرومریتز (1998)، روستای تاریخی هولاسویک (1998)، قصر لیتومیسل (1999)، ستون سه‌گانه در الوموس (2000)، ویلای توگنهات در برنو (2001)، اقامتگاه یهودیان و قبرستان قدیمی آنها و کلیسای سنت پروکوپیوس در تربیک (2003).
اقامتگاه یهودیان و قبرستان قدیمی آنها و کلیسای سنت پروکوپیوس در تربیک که در سال 2003 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است، یادآور همزیستی مسالمت‌آمیز یهودی‌ها و مسیحیان از قرون وسطی تا قرن بیستم است. اقامتگاه یهودیان نمایانگر جنبه‌های مختلف زندگی این قوم است. کلیسای سنت پروکوپیوس که در قالب بخشی از صومعه بندیکتاین (فرقه تارک دنیاها) در اوایل قرن سیزدهم ساخته شده نمونه بارزی از نفوذ معماری اروپای غربی در منطقه است.

ویزای توریستی شنگن دانمارک
کپی ها روی کاغذ A4 باشد.
اصل گذرنامه با حداقل یکسال اعتبار و کپی از صفحات عکس دار، همراهان و روادیدهای قبلی. توجه: گذرنامه از زمان درخواست روادید تا پس از اخذ روادید نباید تعویض گردد
اصل شناسنامه، کپی از تمام صفحات و ترجمه آن به زبان انگلیسی
اصل سند ازدواج و یا طلاق )اصل ترجمه رسمی سند ازدواج و کپی رنگی سند در صورت دیدار همسر در دانمارک(
اصل مدارک اثبات نسبت خانوادگی با معرف در دانمارک به همراه کپی، مانند شناسنامه های والدین
فرم درخواست روادید که با دقت، کامل و صحیح تایپ شده باشد
عکس رنگی جدید تمام رخ چهره درشت و از نزدیک زمینه روش ۵ / ٤ در ۵ / ۳ سانتیمتر که ٨۰٪ آن را چهره تشکیل دهد.
دعوتنامه جدید از معرف در دانمارک با قید نام و نام خانوادگی، شماره پرسنلی CPR ، آدرس، تلفن، پست الکترونیک، طول مدت و تاریخ تقریبی دیدار و توضیح در خصوص پوشش هزینه های اقامت متقاضی در دانمارک توسط معرف. در صورت آنلاین (الکترونیکی) بودن دعوتنامه، علاوه بر کد دعوتنامه می بایست پرینت آن را هم همراه داشته باشید.
کپی واضح و خوانا از کارت اقامت و یا گذرنامه دانمارکی معرف که روی آن شماره پرسنلی ( CPR ) و یا شماره خارجی (UDL) مشخص باشد.
کپی گواهی تغییر نام معرف در دانمارک، در صورتی که معرف نامش را تغییر داده باشد.
برای افراد شاغل یا محصل گواهی کار یا تحصیل به زبان انگلیسی با ذکر تاریخ استخدام، سمت، مدت مرخصی و تعهد بازگشت به کار پس از پایان مرخصی. (برای بارنشستگان ارایه اصل و کپی کارت بازنشستگی یا آخرین حکم بازنشستگی یا آخرین فیش حقوقی بازنشستگی و ترجمه به زبان انگلیسی)
گردش حساب سه ماه اخیر با مهر بانک مربوطه
متقاضیانی که قبلا” به دانمارک سفر کرده و یا جواب مثبت یا منفی دریافت نموده اند اصل گذرنامه قبلی، کپی روادیدهای قبلی به دانمارک و نامه سفارت را همراه داشته باشند.
اصل و کپی از بیمه مسافرتی پزشکی )به مدت روزهای اقامت در منطقه، معتبر برای یک بار ورود به کل کشورهای شنگن با پوشش حداقل ۳۰۰۰۰ یورو که این پوشش باید روی برگه رسید بیمه نامه قید شود.
یک پاکت پستی متوسط با نام و نشانی کامل متقاضی بعنوان گیرنده با ذکر کدپستی مربوطه که تمبر کافی روی آن الصاق شده باشد. توجه: طبق مقررات جدید هنگام تسلیم مدارک مبلغ تقریبی 70 دلار برای هر نفر بعنوان هزینه روادید دریافت می گردد که به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد. جواب مثبت و یا منفی کتبا” به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد. در صورت مثبت بودن جواب، متقاضی باید با در دست داشتن مدارک زیر حداقل ۱۰ روز کاری قبل از پرواز، با احتساب تعطیلات هفتگی و سال نو جهت صدور روادید به سفارت مراجعه نماید: قبض رسید،گذرنامه معتبر،اصل بیمه نامه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت تایید شده هواپیما به کپنهاک + کپی توضیح در خصوص بیمه نامه مسافرتی پزشکی
بیمه نامه پزشکی مسافرتی سامان