لیست شرکتهای مجاز در سایت شاپرک هست

https://shaparak.ir/content?id=290