پادکست قیف بازاریابی دیجیتال

محتوایتان را با مسیر حرکت مخاطب تنظیم کنید

آگاهی

در این مرحله باید حواستان به جستجوی بازدید کننده باشد، اغلب بازدیدکنندگان در این قسمت

با واژه های (( چگونه، چه طور، راهنمای)) به دنبال نیازشان می گردند و هدف اصلی شما در این

مرحله جذب و هدایت بازدیدکنندگان به مراحل پایینی قیف بازاریابی است.

ادامه برای مطالعه محتوای متنی + شنیدن و دریافت پادکست » در اینجا ...