اگرچه شما برای کار با ورق طلا به تمامی ابزارهای موجود در بازار نیاز ندارید و میتوانید حتی بدون آنها با ورق طلا کارکنید اما بهتر است نحوه استفاده از ورق طلا و چگونگی در دست گرفتن آنها را آموزش ببینید. در غیر این صورت ممکن است مشکل بزرگی برای شما و افرادی که تجربه ی کمی در این زمینه دارد ایجاد شود.

به همین منظور به شما پیشنهاد میشود برای آشنایی و آموزش کامل کار با ورق طلا به لینک مراجعه فرمایید.