اولین کاری که باید انجام دهید اخذ جواز تاسیس است .
جواز تاسیس


تعریف جواز تاسیس به این صورت است که مجوزی است برای اشخاص حقیقی، حقوقی و یا شرکتی تا بتوانند با استفاده از آن در زمینه مورد نظر خود،شامل تولیدی و اقتصادی،مونتاژ و یا سرمایه گذاری داخلی یا برون مرزی اشتغال داشته باشند.بسته به نوع محصولات ارگان صادر کننده جواز متفاوت می باشد. برای مثال جهت اخذ ابزار پزشکی باید به وزارت بهداشت و برای ابزارآلات صنعتی باید به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه نمایید.لازم به ذکر است که کالایی که برای آن اقدام به اخذ جواز تاسیس می کنید باید با موضوع فعالیت شرکت هم راستاباشد.
بعد از دریافت جواز تاسیس با اخذ پروانه بهره برداری می توانید بهره برداری از خط تولید خود را آغاز کنید.
مزایای اخذ جواز تاسیس

دریافت وام با شرایط مناسب و بازپرداخت بلند مدتثبت برند فارسی برای محصولات استفاده از معافیت های مالیاتیمالکیت زمین در شهرک های صنعتی با نرخ دولتی
امکان ارائه و تنظیم طرح توجیهی
مدارک اخذ جواز تاسیس

کپی از کارت پایان خدمتکپی از تمامی مدارک هویتی شخص (برای اشخاص حقیقی) وکپی از تمامی مدارک هویتی مدیر عامل (برای اشخاص حقوقی)ارائه لیست کالاهای تولیدیکپی از آگهی روزنامه ثبت شرکت و آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود برای اشخاص حقوقی(وجود کلمه “تولید” درنام شرکت ضروری می باشد)کامل نمودن فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی