خدمات پزشكي در کشور ترکیه

در طي دو دهة گذشته خدمات پزشكي در کشور ترکیه گسترش يافته اند. وزارت بهداشت اين اختيار را دارد كه مراقبت هاي پزشكي و خدمات تندرستي پيش گيرانه را تأمين كند، پرسنل درماني و پزشكي را پرورش دهد، به ساخت و اداره بيمارستان ها وكلينيك ها بپردازد، مكانهاي درماني خصوصي را بازرسي و به وضعيت داروخانه ها رسيدگي نمايد.
تركيه در سال 1995 داراي 500،12 مكان بهداشتي و درماني اعم از درمانگاه و بيمارستان و يك پزشك در ازاي هر 200،1 نفر بود. سرخك، تب تيفوئيدي، ديفتري و سياه سرفه در تركيه از دهه 1970 كاهش چشم گيري داشته است. ميزان مرگ و مير در ميان نوزادان از 120 در ازاي هر 000،1 نوزاد در سال 1980 به 55 نفر در ازاي هر 000،1 نوزاد در سال 1992 كاهش يافته است. در مناطق روستائي بيشتر بچه ها را قابله ها به دنيا مي آورند. بيشتر ساكنان شهرها به امكانات درماني همگاني دسترسي دارند اما براي شهروندان روستائي چنين نيست. در حومه شهرها و ييلاقات و ميان مهاجران تازه به شهر آمده ، پزشكي كهن و سنتي هنوز انجام مي گيرد. زنان دهاتي پزشكي سنتي را كه شامل گياهان داروئي، ادويه جات، نيايش و دعا و تشريفات مذهبي است از مادرشان فرا گرفته و افزون بر شيوه هاي درماني نوين، در مورد اعضاي خانواده خويش به كار مي بندند. برخي مردان به طور سنتي در پزشكي سنتي تخصص دارند.