این رویه از چند سال پیش شروع شده ، مال امروز که نیست
بقای شرکت های واسطه پستی وابسته به فروشگاه داران و آمار سفارشات اونا داره و درآمدشون از پورسانتی که از سفارشات وصولی برمیدارند هست و هزینه خدمات روی هر بسته وصولی
خیلی فروشگاه داران فعالیتشون را ادامه ندادند خیلی ها سبک کارشون فرق کرده و آنلاین کار می کنند
و رقابت مضاعفی که دارند برای جذب مشتریان باعث میشه پورسانت کمتر از فروشگاه داران بر دارند
همه این علت ها درآمدشون را کاهش داده تا جایی که هزینه دفتر و کارمنداشون رو هم نمی توانند پرداخت کنند خیلی ها اینطور شدند