فکر می کنم امروز قیمت 405 مدل 88 شده باشه 80 میلیون باشه