هر کس مرغ مینا داره و میخواد بفروشه تو پیام خصوصی (فقط تو پیام خصوصی ) بهم بگه تا با هم صحبت کنیم .