بیزنا با طرح رمضان پایین ترین نرخ پنل پیامک و پایین ترین نرخ ارسال را بصورت ثابت ارائه نموده است

نرخ پنل دائمی با شماره اختصاصی فقط 15000تومان
نرخ هر ارسال با قیمت پایه فقط 10 تومان

برای مشاهده نموده اینجا کلیک کنید