دادگاه گوگل با نويسندگان و ناشرين هنوز به سرانجام نرسيده است. با اين وجود پروژه عظيم کتابخانه ديجيتال اين شرکت با چالشي نوين مواجه شده است.
هفته گذشته انجمن عکاسان رسانه‌اي و ديگر هنرمندان عرصه طراحي بصري اعلام کردند از گوگل شکايت خواهند کرد. هنرمندان مدعي هستند کوشش گوگل در حوزه ديجيتالي کردن ميليون‌ها جلد کتاب منجر به نقض حقوق ايشان خواهد شد.

ويکتور پرلمن، مشاور انجمن عکاسان رسانه‌اي در اين مورد گفت: "ما تنها برقراري عدالت را مي‌خواهيم و خواستار اين هستيم که بهاي آثار مصور هنرمندان در اين 12 ميليون کتاب و ديگر انتشاراتي که توسط گوگل به طور غيرقانوني اسکن شده، پرداخت شود". انجمن طراحان گرافيک، انجمن عکاسان طبيعت در آمريکا، انجمن عکاسان حرفه‌اي آمريکا، عکاسان و نقاشان حقيقي نيز به اين شکايت پيوسته‌اند.

توافق گوگل با ناشرين و نويسندگان، عکاسان و آفرينندگان آثار بصري را در بر نمي‌گيرد. توافق گوگل با ناشرين با مخالفت رقباي اين شرکت به ويژه آمازون و مايکروسافت مواجه شد. وزارت دادگستري آمريکا معتقد است اين توافق مسائل حقوقي و ضدانحصار زيادي را در پي دارد.

شکايت اخير هنرمندان از گوگل با شکايت ناشرين تا حدي تفاوت دارد. شکايت ناشرين و نويسندگان عمدتاً اسکن کتب کتابخانه‌ها را مورد انتقاد قرار داده بود، اما شکايت عکاسان و هنرمندان "برنامه‌‌هاي همکاري" گوگل را مدنظر قرار مي‌دهد که طي آن برخي از ناشرين به گوگل اجازه مي‌دهند کتبشان را در خدمت جستجوي کتاب اين شرکت به نمايش درآورد. شکايت جديد بر اين ادعا استوار است که اين برنامه حقوق هرمندان را بابت استفاده از آثارشان جبران نمي‌کند.

منبع : systemgroup.net