هر شخصی هر تعداد گروه یاهو از اواخر 2013 و 2014 داره خریداریم
لطفا تعداد اعضای گروه و مبلغ پینشهادی خود را ارسال کنید