بامیلو ارزش خرید نداره قیمتها خیلی غیرواقعی است! ضمانت هم که هیچ کالای چینی ضمانتش کجاش بود