با تصويب دستورالعمل اجرايي مقررات قانون حفاظت در برابر تشعشعات راديويي و ابلاغ آن، اين دستورالعمل از اول تيرماه 1389 اعمال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، عظيم فرد - رئيس كميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف امواج راديويي - با اعلام اين خبر گفت: دستورالعمل اجرايي مقررات قانون حفاظت در برابر تشعشعات راديويي پس از سه ماه بررسي و شبيه‌سازي رايانه‌يي با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران در 11 خردادماه 1389 در كميته فوق تصويب شد.

وي اعلام كرد: اين دستورالعمل دريافت‌كنندگان پروانه‌هاي راديويي را به رعايت استانداردهاي ملي ايران (پرتوهاي غير يونساز - حدود پرتو گيري) با كد مصوب 8567 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ملزم مي‌نمايد.
او هم‌چنين درباره دريافت تأييديه بهره‌برداران طيف از سازمان انرژي اتمي ايران گفت: اين بهره‌برداران جهت اقدام به دريافت تأييديه از سازمان انرژي اتمي ايران مبني بر رعايت حدود تشعشعي تنها شش ماه مهلت دارند و عدم دريافت به موقع تأييديه توسط آن‌ها مراتب به‌صورت مكتوب به بهره‌بردار اخطار داده خواهد شد و درصورت بي‌توجهي به اخطار فوق در مدت زمان يك ماه پروانه مذكور به كميسيون فني جهت لغو دايم ارجاع خواهد شد.
فرد در ادامه افزود: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران با الحاق متن استاندارد ملي فوق به صورت يك پيوست مقرراتي و تعبيه فرايند اداري مربوطه، دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فن‌آوري اطلاعات را ملزم به دريافت تأييديه از سازمان انرژي اتمي ايران به صورت مستمر مبني بر رعايت حدود تشعشعي مي‌نمايد.
به گفته او اين مقررات به منظور صحه گذاشتن بر استاندارد ملي مرتبط و الزام اجزاي مختلف چرخه فن‌آوري راديويي به رعايت موازين استاندارد با هدف تأمين سلامت تشعشعي تدوين شده و لازم الاجراست. متن كامل سند فوق در بخش مركز اسناد، بخش قوانين و مقررات زيرمجموعه مقررات و ضوابط فني استفاده از طيف فركانس سند «مقررات رعايت ايمني تشعشعي توسط شبكه‌هاي راديويي» موجود مي‌باشد.