لطفا برای دریافت اطلاعات و مشاهده واریزی ها و ..
به کانال خیریه مراجعه کنید :


https://t.me/yaremajaziاطلاع رسانی در این انجمن متوقف شده است .