نخیر خودمم از کسایی هستم که حقم این وسط خورده شده روزی هزار بار نفرینشون کردم. من با پولم کار میکردم سرمایه که نداشتم اما تا وقتی که اخر دی باهام تسویه کامل کنن دیگه کار نمیکنم.
در ضمن من شکایتم کردم ازشون
امیدوارم یه جا این ناحقی گردنشون رو بگیره.